توانبخشی شناختی

351

رهاکام یک نرم افزار جامع است که از سیستم های کامپیوتری برای توانبخشی شناختی استفاده می کند. این ابزار کاربردی می تواند به کاربران در بهبود عملکرد در حوزه های attention ، concentration ، memory ، perception و سایر فعالیت های روزانه فرد کمک می کند.