نمودار انرژی-زمان و انرژی-مکان

51

میدونین چقدر کشیدن و درک نمودار های انرژی زمان و انرژی مکان میتونه راحت باشه

pixel