حدود 5 هزار میلیارد تومان برای کمک به صندوق بیمه بیکاری اختصاص می یابد

726

75 هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا قرار می گیرد/حدود 5 هزار میلیارد تومان برای کمک به صندوق بیمه بیکاری اختصاص می یابد

pixel