کلات نادری قسمت دوم

116
یکی ازمواهب سفر آنهم به روستاهای بکر،دیدن مردمی است که با داشتن کمترین امکانات زندگی،روحیه ایی شاداب و سرزنده وسخاوتمند دارند،آب وهوایی پاک،کوههایی سر به فلک کشیده،حیوانات اهلی با خونه های کاهگلی وطبیعتی زیبا باسرسبزیهای خاص خودش ازجمله محبتها ومزیتهایی است که مردم شهرهای بزرگ حسرت آن را میخورندوهرچه زندگی ماشینی ترمیشه این حسرت هم افزایش پیدا میکنه بنوعی که مهاجرت معکوس شده.فرهمندیان t.me/sarvsta
pixel