تعزیه در کیش - حر - قسمت 1 - کیش 1386

1,734
تقابل خیر و شر در تعزیه دو گروه را مقابل هم قرارمیدهد که باید به نوعی از هم تمیز داده شوند یکی از مشخصه های مهم در توان تمایز بین این دو گروه در درجه اول لباس و رنگ آن و آواز و نوع صدا و گاه چهره می باشد در جبهه خیر که موافق‌خوان نام دارد در یکی از دستگاههای موسیقی می‌خواند ولی در جبهه شر مخالفخوان خارج از دستگاه با بیانی خشن و گوش‌آزار که اصطلاحاً به آن اشتلم می‌گویند به بیان می‌پردازد اما لباس و پوشش که در طول تاریخ به‌مثابه زبان در ارتباطی مستقیم با مردم قرار داشته بیشتر از لباس عرب تأثیر گرفته است
pixel