تیزر مستند «جنگ پیرامون ما»

217

به کارگردانی عبدالله اومیش از آمریکا اثر پذیرفته شده در بخش «مستند» مسابقه سینمای بین الملل