زبانه Connection and Firmware

1,640
‫در صفحه "Preferences" و زبانه "Connection Firmware" تنظیمات مربوط به اتصال دستگاه و "Firmware Update" انجام می‌شود در بخش "Details" تنظیمات مربوط به ...
وبکو 64 دنبال کننده
pixel