مشتی اینقدر مارو نصحیت نکن ما اگ ب راه راستم هدایت بشیم اولین بریدگی رو دور میزن

424
مشتی اینقدر مارو نصحیت نکن ما اگ ب راه راستم هدایت بشیم اولین بریدگی رو دور میزنیم... (دنبال=دنبال)
1 ماه پیش
# elx
# Tu5
pixel