سخنگو حوثیها موشک ما تا اسرائیل می رسدجنگ به زودی د خاک عربستان پایان خواهد یافت

780

سخنگو هوایی حوثیها: موشک های ما تا اسرائیل می رسد؛ جنگ به زودی در خاک عربستان پایان خواهد یافت

اشوزدنگهه
اشوزدنگهه 279 دنبال کننده