بازیهای رایانه ای با کمک واقعیت افزوده، موجب تحرک افراد

345

بازی های رایانه ای با کمک واقعیت افزوده، بستری مناسب برای تحرک افراد در حین بازی های رایانه ای محسوب می شوند.