ابربدهی خودروسازان به قطعه سازان؟!

99
5 هزار میلیارد، 10 هزار میلیارد و 20 هزار میلیارد؛ این ها بخشی از ارقامی هستند که به عنوان طلب قطعه سازان از خودروسازها مطرح می شوند، بااین حال کمتر کسی می داند رقم دقیق این طلب چقدر بوده و صنعت خودرو چند هزار میلیارد تومان به قطعه سازی بدهکار است.
کلاکت 15.9 هزار دنبال کننده
pixel