دیدار نور - 2

227

مقام معظم رهبری: باید کتاب را ترویج کرد، مفاهیم را ترویج کرد. کم کار کردیم... یادگاران دفاع مقدس را گرامی بداریم.