آشنایی با دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی اصفهان

832
در این ویدئو با اقدامات و فعالیت های دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی اصفهان آشنا خواهید شد.
pixel