شبیه سازی اتصال تیر به ستون تحت بارگذاری سیکلی و بررسی آسیب در نرم افزار آباکوس

73

برای تهیه فایل ویدئویی فارسی قدم به قدم به همراه فایل های نرم افزاری می توانید به وبسایت www.abaqusfem.com مراجعه نمائید.