CHC Static GCP

284

بسته ی مخصوص ایستگاه ی GNSS زمینی از کمپانی CHC برای UAV و فتوگرامتری . 5 گیرنده با لوازم در 1 جعبه. www.nprco.com