ماهی آزاد دریای خزر: Salmo caspius

75

تکثیر ماهی آزاد دریای خزر در مجموعه پرورش آزاد ماهيان فدك (امين). ماهی آزاد خزری (Salmo caspius) با نام علمی قدیمی Salmo trutta caspius، از ماهیان بومی حوضه جنوبی دریای خزر است که بخشی از زندگی را در دریا و بخشی را در آب شیرین طی می‌کند. ادامهء نسل این ماهی امروز بدون تکثیر مصنوعی امکانپذیر نیست. از گران‌قیمت ترین ماهیان ایران است. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/caspiansea/Salmo-caspius.html