فتوای رهبری

466

سید مصطفی میرسلیم: فتوای رهبری در مورد سلاح هسته ای، بر تمام مذاکرات برتری دارد.