آزمایش له شدن قوطی

169
فشار گاز - آزمایش له شدن قوطی - اثر دما و تعداد ذرات بر فشار
معلم فیزیک 64 دنبال کننده
pixel