161 پخش نقد های فرزان کمال آبادی و پاسخش

260

جلسه 161 تحلیل آموزه های بهائی در شبكه مردم تی وی پخش نقد های فرزان کمال آبادی عضو بلند پایه تشکیلات بهایی در چین پیرامون تشکیلات بهایی بر سخنان حسن ارشاد و نقد آن توسط حسن ارشاد https://t.me/naghdbahaiat/10351