آسایش حرارتی

1,421

در این فیلم مهندس جلالی زاده مبحث آسایش حرارتی را تدریس میکنند.