نماهنگ زیبای "برهمان عهد" - به مناسبت سالروز حمله به مسجد گوهرشاد

722

یکایک سرشکست آن روز اما عهد و پیمان نه، غم دین بود در اندیشه مردم غم نان نه - نماهنگ تأثیر گذار به مناسبت 21 تیر حمله به مسجد گوهرشاد و کشتار مردم بدست رضاخان در سال 1314 شمسی

pixel