موفقیت و برندسازی شرکت های نوپا - فاطمه سلیمی

392
سخنرانی رویداد ساینترو - 2 آذرماه 1396 - دانشگاه تربیت مدرس تهران
pixel