چگونه گروه‌ها تصمیمات مناسبی اتخاذ می‌کنند؟

50
سخنرانان: دن آریلی (Dan Ariely) : اقتصاددان رفتاری ماریانو سیگمن (Mariano Sigman):علوم اعصاب موضوع سخنرانی همه ما می‌دانیم که وقتی تصمیماتی به صورت گروهی می‌گیریم، همیشه تصمیمی بجا نیست و برخی اوقات ممکن است غلط باشد. چگونه گروه‌ها می‌توانند تصمیمات درست بگیرند؟ به کمک همکارش دن آریلی، ماریانو سیگمان عصب شناس با اجرای آزمایش‌هایی با مردم در سراسر دنیا به بررسی این موضوع می‌پردازد که چگونه ما تعامل می‌کنیم تا به تصمیم برسیم.
pixel