کنایه مجری برنامه ثریا به گرانی های اخیر و سکوت دولت

141

وقتی به بازار می رویم از افزایش لحظه ای قیمت ها مانند اصحاب کهف شگفت زده می شویم!

انصار كلیپ
انصار كلیپ 1.5 هزار دنبال کننده