Free discussion number 11 part 1

88

کلیپ اول از جلسه بحث آزاد شماره 11 با موضوع تفاوت کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه