بی نظمی عجیب در سالن غدیر ارومیه

4,449

در سالن غدیر ارومیه بی نظمی عجیبی به وجود آمده و هنوز بازیکنان از استادیوم خارج نشده اند.