برنامه ریزی منابع سازمانی-سهولت در بستن حسابهای مالی

439
در گذشته پیدا نمودن ریشه مشکلات در حساب های مالی شرکت ها به گونه ای که نمایش آنها برای مدیران قابل استفاده باشد، بسیار شوار بوده است. اما امروزه با بکارگیری Real time توسط SAP می توان مسائل را پیگیری و برطرف نمود.
pixel