محسن مقصودی به تماشای مستند اختاپوس نشست

36

محسن مقصودی پس از تماشای مستند گفت: در صنعت خودرو مردم با انبوهی از سوالات بی پاسخ مواجه اند که مستند اختاپوس موفق شده با چراغ قوه انداختن، بخشی از این فضای تاریک را روشن کند.

pixel