مصاحبه پرتال حمل و نقل با دکتر صابر فاضل، مدیرعامل باروان-قسمت 2

85

به گزارش باروان به نقل از پرتال حمل و نقل ، در بخش جاده ای بازیگران متعددی وجود دارد که با پیوند دادن آنها در زیرساخت های الکترونیکی می توان در راه بهره وری قدم برداشت ، مجموعه باروان مدعی ایجاد چنین زیرساختی تحت عنوان پنجره واحد شده است ، بر آن شدیم تا مدیرعامل این استارت آپ دانش بنیان خدماتشان را تشریح بکند .