قهرمان دوچرخه سواری جهان: مسیر دوچرخه نیاز شهر زنجان است

716
مهدی سهرابی قهرمان دوچرخه سورای جهان معتقد است شهر زنجان یکی از بهترین شهرها برای دوچرخه سواری است و باید مسیر دوچرخه در داخل شهر زنجان ایجاد شود.
pixel