فناوری دیوار تعاملی حرکتی، تحول دیجیتال

304

فناوری دیوار تعاملی که حرکت مخاطب سبب به حرکت درآوردن آنها می شود با امیرتقوی، مدیر آکادمی تحول دیجیتال، در کنگره موبایل بارسلونا