تمرکز و جنگ روانی عامل موفقیت احمدی نژاد در مناظرات سیاسی

5,937

تمرکز و جنگ روانی عامل موفقیت احمدی نژاد در مناظرات سیاسی: در این فیلم دکتر مازیار میر به تکنیک های آقای دکتر محمود احمدی نژاد میپردازند، که چگونه توانستند با درایت، تمرکز، اندیشه ی عالی و برنامه ریزی رقبای خودشان را در مناظرات انتخاباتی شکست دهند. شما نیز به عنوان یک کاندیدی انتخاباتی میتوانید با بهره گیری از اینگونه تکنیک ها در مذاکرات و مناظرات انتخاباتی و سیاسی، گوی سبقت را از رقبای خود بربایید...

pixel