برنامه دیدار- قسمت 5 - عبداله قربانی

79

کد ویدیو: 2343 - آقای عبداله قربانی ، موسیقی دان و نوازنده ی ایرانی مقیم ترکیه در دیدار گفتگو می کند .