ایجاد باشگاه های ورزشی در دانشگاه فنی و حرفه ای

140
جناب آقای محمد مهدی مکتبی معاون فرهنگی دانشجویی آموزشکده امام علی یزد
pixel