افتتاحیه نوزدهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی

219
افتتاحیه نوزدهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی در شهریور سال 1397 از کتابخانه مرکزی شروع و سپس از کاخ چهلستون تا سرای عمادالملک واقع در خیابان سپه ادامه یافت.
pixel