آموزش حل پایای جابجایی آزاد در کامسول Comsol

27

در این آموزش حل پایای جابجایی آزاد (Free Convection) در یک کویتی پرشده از آب و محصور بین دو صفحه عمودی بررسی می شود. برای خلق جریان شناور، صفحات با دماهای مختلف گرم می شوند و این امر رژیم جریانی را نزدیک به حالت گذار بین جریان آرام و آشفته می کند. در مبحث همرفت آزاد، اعداد بی بعد نقش تعیین کننده ای در حل جریان دارند. یکی از این اعداد بی بعد عدد گراشف است و در این شبیه سازی این عدد طوری انتخاب شده است که جریان همواره آرام باشد. مدرس: مهندس حمید معزی دیگر ویدئوها در وبسایت پدکو: www.PEDCOmpany.ir

پدکو 20 دنبال کننده
pixel