کارگاه نوآوری اجتماعی: برخی طرح های مرکز سلام، خدمات تایپ...

356

کارگاه نوآوری اجتماعی: برخی طرح های مرکز سلام، خدمات تایپ... کارگاه نوآوری اجتماعی مدرس: دکتر علی اصغر سعدابادی دکتری سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه تهران و رئیس اسبق مرکز نوآوری و کار آفرینی اجتماعی دانشگاه امام صادق ع، هم اکنون مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره هلدینگ سلام مکان: سالن شهید چمران (ره) دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد