مصاف ایران و آمریکا؛ رویارویی تمام عیار بر روی طناب پوسیده مذاکره

376

در هفته آخر سال ۱۳۹۷ دکتر محمدعلی رامین دبیرکل بنیاد مطالعات هلوکاست میهمان فرارسانه اهل نظر بود و به پرسش های سید مصطفی رضایی درباره چرایی و چگونگی مواجهه یا مذاکره با آمریکا پاسخ داد. در این نشست آقایان رامین و نبوی درباره راهبردهای رویارویی یا مذاکره با آمریکا به ارائه راهکار پرداختند. در نشست های بعدی، این موضوع همچنان یکی از محورهای گفتگوهای راهبردی با صاحب نظران و اندیشه ورزان و تصمیم سازان کشور خواهد بود.