نحوه پرداخت زکات فطریه به مددجویان تحت پوشش بهزیستی

374

برای محاسبه مبلغ فطریه و پرداخت از طریق سایت کلیک کنید / امکان پرداخت از طریق اپلیکیشن های آپ، سکه و صاپ نیز وجود دارد