جرات کردم ،کار قبلی را با نیت، پیشرفت پس از دوره آموزش حسابداری ترک کنم

177

هیچ پیشرفتی بدون تغییر حاصل نمی شود !!! تفسیر این جمله را از زبان کاراموز موفق حسابداران برتر بشنوید

pixel