نخل های نجواگر: انیمیشن آموزشی زبان اسپرانتو برای کودکان

204

کارتون نخل های نجواگر (La Palmarboj Flustras)؛ صدا و زیرنویس به زبان بین المللی اسپرانتو.

اسپرانتو
اسپرانتو 63 دنبال کننده