۱۳ دقیقه یوگا برای دردهای پایین Yoga For Lower Backache

685

مجموعه حرکات و وضعیت های یوگا برای بهبود دردهای پایین کمر و رها سازی و انعطاف مهره های پایین کمر Yoga For Lower Backache طراحی تمرین: سینا صمیمی اجرا: رضا بیگی کارگردان: امین پرتوی