بازخوانی اصول امام (ره)-قسمت دوم- معاونت سیاسی سپاه

1,008

بازخوانی اصول امام راحل بعنوان مبنای فکری امتداد انقلاب اسلامی همواره باید مورد توجه احاد ملت برای زنده نگه داشتن حرکت های مردمی در تراز انقلاب است.