خلاقیت در تولید محصول

276

لگوهای بزرگ برای خانه های واقعی ! بزرگ و کوچک کردن،سبک و سریع شدن ،تمرکز یا گسترش، تاثیر مکان و زمان آیتم هایی هستند که وقتی بر روی محصولات موجود می آیند خلاقیت رخ می دهد!

۲ سال پیش
# لگو