مدل بندی فرآیند در نرم افزار بیزاجی

618

مدل بندی فرآیند در نرم افزار بیزاجی 11.1؟ در کلیپ فوق از سایت رسمی بیزاجی /Bizagi (با زیر نویس انگلیسی) برای شما درج شده؛ نحوه مدل سازی یک فرآیند خود را در بیزاجی مولدر مشاهده می کنید. جهت مشاوره در خصوص پیاده سازی BPMS و آموزش نرم افزارهای این حوزه از جمله بیزاجی/پروسس میکر/بونیتا با شماره 09222468104 تماس بگیرد. وب سایت ما: http://bpmexpert.ir مشاوره جهت طراحی، باز طراحی فرآیند ها بر اساس استاندارد BPMN2؛ پیاده سازی با نرم افزار بیزاجی فارسی (آخرین نسخه کنونی یعنی 11.1)؛ آموزش به مجری و ذینفعان