دکتر رحیمی: حوزه علمیه احناف خواف یکی از پایه های ترویج فرهنگ اسلامی است

664