آغاز مذاکرات "وزیر امورخارجه" با خانم "کولیندا کیتارووی

560

آغاز مذاکرات "وزیر امورخارجه" با خانم "کولیندا کیتاروویچ" رییس جمهور کرواسی