تصاویر وحشتناک از حریق جنگلهای کالیفرنیا

63

یک راننده در کالیفرنیای جنوبی تصاویر وحشتناکی از حریق جنگلهای این منطقه ضبط کرده است!