داغترین‌ها: #Copa America 2019

ربات طبیعی دستیار پزشکان

131

رباتی با علائم حیاتی و واکنش های طبیعی در برابر درد و معاینات پزشکی با قابلیت خونگیری و وصل سرم و...