معرفی کوتاه شتابدهنده آبان و کارخانه نوآوری آبان

211
در این ویدئو کوتاه میتوانید بخشی از توانمندی های شتابدهنده آبان را مشاهده کنید و با این مجموعه صنعتی و ئیشرفته بیشتر آشنا شوید .
pixel